Opdracht

In de relatie collectief overlegorgaan – Begeleidingscentrum (M.F.C./Volwassenenzorg)

  • Tussen het begeleidingscentrum en het collectief overlegorgaan is voorafgaandelijk overleg verplicht inzake wijzigingen aan de Collectieve rechten en plichten, belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie, wijzigingen in het concept van het begeleidingscentrum.
  • Zowel het collectief overlegorgaan als het begeleidingscentrum kunnen wederzijds advies vragen of uitbrengen over aangelegenheden die de relatie begeleidingscentrum - gebruikers aangaan.
  • Het begeleidingscentrum is verplicht te luisteren naar en een mening te geven over elk standpunt dat het collectief overlegorgaan wenst mee te delen, en verstrekt informatie omtrent beslissingen die de gebruikers als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie over de jaarrekeningen.
  • Het collectief overlegorgaan heeft het recht gehoord te worden door de directie omtrent elk onderwerp waarover ze een standpunt wenst mee te delen. De directie is ook verplicht het collectief overlegorgaan een antwoord te geven. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de directie.
  • Klachten omtrent het niet naleven van de bepalingen betreffende de collectieve overlegorganen worden schriftelijk meegedeeld aan de leidend ambtenaar van het VAPH.

In de relatie collectief overlegorgaan  – Raad van Bestuur

  • Eén van de leden van de raad van bestuur is een verwant van een gebruiker en vertegenwoordigt de collectieve overlegorganen in de raad van bestuur. Deze bestuurder komt minstens naar het jaarlijks collectief overlegorgaan en krijgt de verslagen van de collectieve overlegorganen toegestuurd. De voorzitters van de collectieve overlegorganen kunnen deze bestuurder te allen tijde aanspreken.

 In de relatie collectief overlegorgaan  – gebruikers

  • Elke gebruiker kan de voorzitter of zijn gezinswerker vragen een punt op het collectief overlegorgaan te agenderen. Op de website vindt men de contactgegevens van het collectief overlegorgaan, het huishoudelijk reglement en de data van de vergaderingen. 
  • Het verslag van het collectief overlegorgaan wordt bij voorkeur per mail bezorgd aan elke gebruiker die zich opgeeft als lid van het collectief overlegorgaan (in Het Anker aan alle gebruikers).  Ook via andere kanalen zoals nieuwsbrieven worden thema’s die besproken werden in het collectief overlegorgaan, gecommuniceerd.
  • De leden van het collectief overlegorgaan signaleren op de vergadering de vragen en signalen die zij krijgen van andere gebruikers en behandelen deze anoniem. Signalen van (on)tevredenheid zijn een vast agendapunt van elk collectief overlegorgaan.