Visie

Thuisbegeleiding werkt vraaggestuurd en op maat: de begeleiding gaat uit van de vragen van de gebruiker. Inhoud, frequentie en duur van de begeleiding worden in dialoog vastgelegd.

Thuisbegeleiding werkt volgens de principes van partnerschap: met respect voor de verantwoordelijkheid, de keuzes en beslissingen van de gebruiker.

Thuisbegeleiding werkt doelgroepspecifiek: op basis van een specifieke deskundigheid inzake doofheid/slechthorendheid
of spraaktaalontwikkelingsstoornissen.

Thuisbegeleiding is teamwork: tussen de coördinerend NKO-arts, ontwikkelingsbegeleiders - logopedisten, gezinsbegeleiders, de audioloog en trajectbegeleiders/orthopedagogen.
Andere medewerkers van het begeleidingscentrum Spermalie zoals de kinderneuroloog, de oogarts, de psycholoog, de psychiater, … kunnen geconsulteerd worden.

De thuisbegeleidingsdienst werkt in een netwerk met andere diensten zoals revalidatiecentra, CI-teams, school, kind en gezin, de verwijzer , CAW, OCMW, mutualiteit, de onthaalmoeder of kribbe.

Thuisbegeleiding respecteert uw privacy.

U hebt inzage in uw dossier op eenvoudig verzoek.

Thuisbegeleiding betrekt de jongere actief in het begeleidingsproces en heeft oog voor de rechten van de jongere.

Thuisbegeleiding werkt cultuursensitief.

Thuisbegeleiding onderschrijft inclusie en werkt contextondersteunend.

Thuisbegeleiding werkt volgens een kwaliteitshandboek conform de regelgeving van het VAPH.