Dagopvang

Kinderen en jongeren in dagopvang verblijven één of meer dagdelen in het MFC binnen de leefgroepenwerking. Meestal zitten in die tijd het middagmaal en de vrije tijd erna, soms ook naschoolse opvang en/of studie en vaak één of meer begeleidingsmomenten per week.


Leefgroepenwerking

In onze leefgroepen zitten enkel kinderen/jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS). Ze zitten met 7 tot 15 samen in een groep.  Er zijn zowel kinderen/jongeren die enkel overdag in Spermalie zijn als kinderen/jongeren die (deeltijds) overnachten in Spermalie. Een team van 2 tot 4 begeleiders is verantwoordelijk.
Op de wekelijkse leefgroepsvergadering en tijdens de jaarlijkse bespreking van de begeleidingsovereenkomst wordt overlegd en bijgestuurd vanuit de mogelijkheden, verwachtingen, perspectieven en ondersteuningsbehoeften van het kind/jongere en de mensen rondom hem of haar. De ouders en de kinderen/jongeren zelf staan bij het opstellen van de begeleidingsovereenkomst centraal.


De tijd die de kinderen/jongeren doorbrengen in de leefgroep heeft een duidelijke structuur, aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen/jongeren waarbinnen leefregels en afspraken bepalen wat kan en niet kan. Hierbij hanteren de begeleiders zoveel mogelijk de regels, waarden en normen die gelden in de maatschappij. In hun begeleiding houden ze er rekening mee dat personen met ASS eerder detaildenkers zijn en moeite hebben met het begrijpen van de context.


De indeling van tijd en ruimte in de leefgroep worden vooraf gepland en georganiseerd. Dit wordt op een gepaste manier aan de kinderen/jongeren duidelijk gemaakt. Dat kan gebeuren via individuele gesprekken, leefgroepsagenda met dag- of weekverloop, een pictogrammenbord, overzichtelijke schema’s, korte reminders,…


De kinderen/jongeren wordt tijdens de maaltijden en activiteiten in kleinere groepjes (2 tot 4) verdeeld. Zo beperken we het aantal mogelijke contacten om de sociale interacties eenvoudiger te maken en beter te laten verlopen. Op die manier maken we zoveel mogelijk situaties duidelijk en voorspelbaar voor de kinderen/jongeren.


I.s.m. de school trainen we op leren leren, studieplanning en zelforganisatie. Na verloop van tijd werken we in de secundaire school intensiever rond arbeidsvaardigheden en werkattitudes.Bij de kinderen/jongeren die studie volgen helpen de begeleid(st)ers bij het starten en afwerken van de taken en opdrachten die in de schoolagenda staan en bekijken ze met hen in afspraak met de leerkrachten hoe ze een studie- en (eventueel) examenplanning kunnen opmaken.


Wanneer een kind/jongere enkel in dagopvang verblijft (niet blijft slapen dus) in Spermalie betaalt hij/zij met verhoogde kinderbijslag de dagprijs voor dagopvang.


Mentorschap

Elk kind/jongere heeft een mentor (één van de leefgroepsbegeleiders). In een (twee-)wekelijks mentormoment worden verschillende dingen besproken en gedaan: naast praktische afspraken en af en toe een ontspanningsmoment wordt hij/zij begeleid om zichzelf en zichzelf in relatie tot de omgeving beter te leren kennen. Vanuit zijn/haar mogelijkheden werken we aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid in de samenleving.

Binnen een individuele begeleiding en/of tijdens de vakantiewerking bieden we specifieke training op het vlak van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, mobiliteit (fietsen, openbaar vervoer, rijbewijs), seksuele en relationele voorlichting en psycho-educatie over ASS.


Behandeling

Een bepaalde vorm van behandeling wordt maar besproken op het moment dat de jongere zelf, de ouders of het begeleidende team met een vraag komen. Dan kan voor een korte of langere periode een behandeling afgesproken worden.

De aard van de behandeling wordt met de ouders en de jongere zelf vooraf besproken en vastgelegd bij de eerstvolgende bespreking van het begeleidingsovereenkomst. De volgende interventies kunnen we bij indicatie aanbieden: logopedie, kinesitherapie, psychologische begeleiding. We verwijzen ook door naar of werken samen met externe therapievormen.

We hebben een beperkt aanbod van gezondheidszorg en consultatiemogelijkheid bij de coördinerende kinderarts of bij de kinder- en jeugdpsychiater. Die laatste adviseert het multidisciplinair team bij de begeleiding. Waar aangewezen overleggen we met de ouders, de jongere en het team over het gebruik van gedragsregulerende medicatie en psychofarmaca.