Ons pedagogisch project


BuBao Het Anker is een basisschool waar kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen en kinderen met een autismespectrumstoornis met een (rand)normale begaafdheid op een aangepaste orthopedagogische en orthodidactische manier onderwijs krijgen. De school werkt nauw samen met het begeleidingscentrum (MFC) dat op dezelfde campus gelegen is.

 • Het Anker vertrekt vanuit een systeemvisie, die als kader gebruikt wordt voor de totale hulpverleningscontext. Dit vertalen we in een oplossingsgerichte aanpak.
 • Het afstemmen van het opvoedings- en onderwijsaanbod op de mogelijkheden van de leerling doen we  via het cyclisch proces van handelingsplanning.
 • De school heeft niet alleen als onderwijstaak ‘het aanbieden en verwerven van leerstof’, maar ook het zich eigen maken van een aantal belangrijke schoolse attitudes: leermotivatie, een goede werkhouding en concentratie en zeker ook een aantal sociale vaardigheden die nodig zijn binnen een schoolsituatie en later binnen de sociale levensgemeenschap van het kind.  De leerdomeinen leren leren en Sociaal Emotionele Ontwikkeling krijgen een zeer expliciete plaats in het leerproces van onze leerlingen.
 • We hebben oog voor de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elk kind die kenmerkend zijn voor kinderen met een gedrags of emotionele stoornis of kinderen met een autismespectrumstoornis. De eigenheid van elke leerling wordt aanvaard en de goede elementen worden gebruikt om te proberen tot een positieve zelfontplooiing te komen.
 • We kunnen onze orthodidactische kwaliteiten pas goed inzetten als we erin slagen een orthopedagogische relatie op te bouwen met onze kinderen zowel in groep als individueel.
 • We proberen een aangepast klasklimaat te creëren dat aan de leerlingen tegelijk een basisveiligheid en leerstimulans verschaft om te kunnen leren.
 • Door de vele werkingsproblemen, het zwakke normbesef en de lage frustratiedrempel zijn conflicten legio. Daarom dient de leerling bij crisissituaties terug te kunnen vallen op de leerkracht als begrijpend en beschermend figuur.
 • Een positieve evolutie op schools vlak kan ook de globale ontwikkeling van het kind (zelfvertrouwen, zelfbeeld…) en duw in de rug geven, wat op zijn beurt dan weer positieve veranderingen binnen de familiale context met zich kan meebrengen. Door de vele opgedane faalervaringen zijn geregelde succeservaringen een must! Het is onze opdracht het competentiegevoel bij onze leerlingen aan te wakkeren.
 • Ook het verbondenheidsgevoel en het deel uitmaken van een geheel blijft een belangrijk werkpunt (kinderen die schoolmoe zijn, moeten het gevoel krijgen dat ze er weer bijhoren).
 • Ook proberen we tegemoet te komen aan de behoefte aan autonomie door kinderen bewust te betrekken bij keuzes die we samen kunnen maken.
 • We proberen in Het Anker een school te zijn waar menselijke waarden belangrijker zijn dan meetbare getallen en pakken leerstof, waar zowel leerlingen als leerkrachten zich goed voelen in hun vel, waar onderling vertrouwen en samenwerking centraal staan in alle mogelijke interacties.