Spraak en taalontwikkelingsstoornis - Dysfasie

Type 7 - DYSFASIE

Dysfasie staat voor aangeboren spraak- en taalontwikkelingsstoornissen waarbij een of meerdere aspecten van de taalontwikkeling niet enkel vertraagd maar ook afwijkend ontwikkelen. Taalontwikkelingsproblemen situeren zich op het vlak van taalbegrip, taalproductie of beide vlakken en dit in mindere of meerdere mate. Mogelijke kenmerken zijn:

-       Beperkt vermogen om wederkerig te communiceren met anderen

-       Problemen om zich uit te drukken (= productie)

-       Vertraagde verwerking van informatie en zwak taalbegrip (= receptief)

-       Zwak metalinguïstisch bewustzijn (= denken en redeneren over taal)

-       Gebrek aan innerlijke taal (= taalkundig denken gebruiken om handelingen te sturen)

Het gaat om een hardnekkig probleem in spraak- en taalontwikkeling. Dit probleem kan niet verklaard worden:

-       door gehoorproblemen, problemen met zicht, motorische problemen, cognitieve problemen …

-       vanuit problemen in andere ontwikkelingsdomeinen

-       vanuit duidelijk aantoonbare neurologische afwijkingen

Cormobide problemen zoals leerstoornis, ADHD, …maken een eenduidige diagnose zeer moeilijk. Wij gaan ervan uit dat het taalprobleem primair moet zijn en niet het gevolg van andere problemen mag zijn. Daarom is het noodzakelijk dat de diagnose gesteld wordt door een multidiciplinair team (bijv. COS of revalidatie-centrum).            
… ik snap die “lettersoep”niet zo goed …Kinderen met dysfasie kunnen in hun taalontwikkeling evengoed evolueren met dezelfde didactische aanpak als dove kinderen. Om de taalontwikkeling op gang te brengen en te stimuleren wordt het gesprek bewust aangegaan. Elke taaluiting van het kind of een poging daartoe wordt opgevangen door de begeleider. Dit gesprek van kind en begeleider wordt grafisch vastgelegd. Dit vormt de basis van de reflecterende moedertaalmethode van ‘Van Uden’. Deze methode dient dus als orthodidactisch uitgangspunt voor verdere taalontwikkeling o.a. van taalbegrip, taalsystematiek …

Hierbij is het intermodaal leren essentieel. Verschillende modaliteiten zorgen voor de begripsvorming, het beter onthouden en het makkelijker oproepen van taal. Dit doen we via alle vormen van visualisatie zoals ondersteuning van gebaren, vingerspelling, symbolen, grafische gesprekjes, eigen woordenboek, eigen gespreksmap 

Een attest buitengewoon onderwijs T7 (afgeleverd door het CLB) is noodzakelijk om in de school ingeschreven te worden.