Voorstelling

Het Revalidatiecentrum Spermalie staat al meer dan veertig jaar garant voor kwalitatief hoogstaande, gespecialiseerde, ambulante diagnostiek en revalidatie in de Brugse regio.

Kinderen met complexe, multiple en ernstige ontwikkelingsstoornissen komen in aanmerking voor onderzoek en therapie. Ook volwassenen met een hoorstoornis of cochleair implantaat komen in aanmerking.
Kinderen moeten steeds door een arts doorverwezen worden om een onderzoek te kunnen starten.
Om therapie te kunnen opstarten, moet er altijd eerst een onderzoeksfase doorlopen worden waarin op verschillende ontwikkelingsdomeinen getest wordt.

Het Revalidatiecentrum Spermalie is erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds terugbetaald. Revalidanten betalen enkel het remgeld (1,73 EUR).

De financiering van het Centrum komt vanuit twee hoeken.
Enerzijds krijgt het Centrum van het ziekenfonds een afgesproken bedrag per geleverde prestatie.  Dit bedrag wordt bepaald in functie van de door hen erkende personeelsequipe. Anderzijds krijgt het Centrum ook onderhoudstoelagen van het  Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH).
Deze financiële middelen stellen ons in staat de loonlast van de erkende equipe rond te krijgen, alsook een aantal werkingsmiddelen vrij te maken.

De kinderen verblijven niet in ons Centrum, maar komen enkele malen per week op revalidatie.
Een multidisciplinair team van artsen, psychologen, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers staan in voor de behandeling.
Het Centrum heeft momenteel een 85-tal medewerkers in dienst, zowel therapeutisch als logistiek personeel.
Jaarlijks melden zich meer dan 200 nieuwe kinderen en hun ouders aan, en hebben we een 400-tal actieve dossiers.  

Het Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie heeft er in het verleden steeds voor gekozen een grote toegankelijkheid van zorg en behandeling na te streven, en dit ook voor de meest kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij.
Deze toegankelijkheid realiseren we onder andere door busvervoer voor kinderen te organiseren voor die kinderen die op geen enkele andere manier naar het Centrum kunnen komen.  Deze kinderen kunnen indien haalbaar en binnen een bepaalde regio zowel thuis als in de school opgehaald worden. De organisatie van het busvervoer wordt niet gesubsidieerd. 

Sinds april 2008 is het Revalidatie- en het Hoorcentrum verhuisd van de binnenstad naar de rand van Brugge.  Hierdoor zijn we beter bereikbaar geworden en kan het onderzoek en/of de revalidatie aangeboden worden in de beste accommodatie.
Het Revalidatie- en hoorcentrum Spermalie maakt deel uit van het expertisenetwerk De Kade.  Naast het Revalidatie- en hoorcentrum Spermalie, maken ook nog de lagere en de secundaire B.O. school Spermalie, het Dienstencentrum Spermalie, het Dienstencentrum Het Anker en de lagere B.O. school Het Anker deelt uit van dit expertisenetwerk.