Ondersteuningsnetwerk

Wat is een ondersteuningsnetwerk?

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerkingsverband tussen 4 partners

  • scholen buitengewoon onderwijs
  • scholen gewoon onderwijs
  • pedagogische begeleidingsdienst
  • CLB

Deze partners brengen hun kennis samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraren en schoolteams te ondersteunen.

Wat is het doel van een ondersteuningsnetwerk?

Het sleutelwoord is ‘volwaardige inclusie’.

Dit betekent dat alle leerlingen, ook zij met een beperking, volwaardig kunnen leren en deelnemen aan het ganse onderwijsgebeuren. Zij hebben recht op maximale, doeltreffende en kwaliteitsvolle ondersteuning in de klas en op school.

Hoe worden leerlingen aangemeld bij het ondersteuningsnetwerk?

Wanneer ouders of de school specifieke onderwijsbehoeften opmerken bij een kind of jongere gaan ze in onderling overleg, geruggesteund door het CLB. Indien extra ondersteuning wenselijk is, zal het CLB een (gemotiveerd) verslag uitschrijven. Scholen en CLB’s melden de leerling aan bij het ondersteuningsnetwerk of -team.

Hoe werkt een ondersteuningsnetwerk?

In een ondersteuningsnetwerk zijn verschillende ondersteuningsteams aan het werk.

Ze zijn niveauoverschrijdend (kleuter, lager en secundair) samengesteld.

Het ‘brede’ ondersteuningsnetwerk biedt ondersteuning aan leerlingen met een licht mentale beperking of ernstige leerstoornis (type basisaanbod), met een matig of ernstige mentale beperking (type 2), met emotionele en gedragsstoornis (type 3), of met autismespectrumstoornis (type 9). Voor meer info over het brede ondersteuningsnetwerk, klik hier.

De ondersteuning van leerlingen met een visuele beperking (type 6) en leerlingen met een auditieve beperking of spraak- en taalontwikkelingsstoornis (type 7) wordt nog steeds rechtstreeks vanuit  scholen Buitengewoon Onderwijs georganiseerd.

Voor meer info over het ondersteuningsteam type 6, klik hier.

Voor meer info over het ondersteuningsteam type 7, klik hier.